طراحی و ساخت سازه های گلخانه ای و تجهیزات داخلی

شرکت سبزنگار آپادانا (SNACO)

شرکت اسناکو در حوزه های زیر طراحی،ساخت و اجرا را انجام می دهد: گلخانه کشت خاکی، گلخانه کشت هیدروپونیک، گلخانه گلهای آپارتمانی، نت هاوس و تاسیسات داخلی گلخانه…